No Flash
November 2018
Donderdag 1  
Vrijdag 2  
Zaterdag 3  
Zondag 4  
Maandag 5  
Dinsdag 6  
Woensdag 7  
Donderdag 8  
Vrijdag 9  
Zaterdag 10  
Zondag 11  
Maandag 12  
Dinsdag 13  
Woensdag 14 Saasveld, spr  
Donderdag 15 Exloo, spr  
Vrijdag 16 Saasveld, spr  
Zaterdag 17  
Zondag 18  
Maandag 19  
Dinsdag 20 IBOP Tolbert  
Woensdag 21  
Donderdag 22  
Vrijdag 23  
Zaterdag 24  
Zondag 25  
Maandag 26  
Dinsdag 27  
Woensdag 28  
Donderdag 29  
Vrijdag 30  

December 2018
Zaterdag 1  
Zondag 2  
Maandag 3  
Dinsdag 4  
Woensdag 5  
Donderdag 6  
Vrijdag 7  
Zaterdag 8  
Zondag 9  
Maandag 10  
Dinsdag 11  
Woensdag 12  
Donderdag 13  
Vrijdag 14  
Zaterdag 15  
Zondag 16  
Maandag 17  
Dinsdag 18  
Woensdag 19  
Donderdag 20  
Vrijdag 21  
Zaterdag 22  
Zondag 23  
Maandag 24  
Dinsdag 25  
Woensdag 26  
Donderdag 27 Zuidbroek, spr  
Vrijdag 28 Zuidbroek, spr  
Zaterdag 29  
Zondag 30  
Maandag 31